Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 PuurProgres verzorgt in opdracht van opdrachtgevers trainingen en coaching. PuurProgres staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 90302494, BTW nummer NL004805407B24. Gevestigd aan Kerkbuurt 239 3361 BH Sliedrecht
1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor PuurProgres of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van PuurProgres valt.
1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door PuurProgres.

2. Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die PuurProgres met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen en coaching in de ruimste zin van het woord.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Offerte & opdracht

3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training stuurt PuurProgres een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen PuurProgres en opdrachtgever komt tot stand doordat de opdrachtgever de offerte die PuurProgres heeft opgesteld, digitaal ondertekent.
3.2 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, eventueel reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld. 

4. Annulering

4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde trainingsdatum. Bij annulering tussen vanaf de 30ste kalenderdag tot en met de 7de kalenderdag voor aanvang van de vastgestelde trainingsdatum wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde trainingsdatum wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van PuurProgres niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. PuurProgres kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
4.3 Indien PuurProgres bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is PuurProgres gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5. Betaling

5.1 PuurProgres stuurt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, let wel de betaling moet voldaan zijn voor aanvang van de trainingsdatum, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde)tekortkoming door PuurProgres, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. PuurProgres is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die PuurProgres redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.

6. Auteursrecht

6.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij PuurProgres. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van PuurProgres en onder duidelijke bronvermelding.

7. Aansprakelijkheid

7.1 PuurProgres verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens PuurProgres door een derde wordt verzorgd, aanvaardt PuurProgres slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van PuurProgres
7.2 PuurProgres aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van PuurProgres.
7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan PuurProgres voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
7. PuurProgres is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
7.5 Iedere aansprakelijkheid van PuurProgres is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van PuurProgres wordt uitbetaald.
7.6 PuurProgres zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

8. Vertrouwelijkheid

8.1 PuurProgres behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
8.2 PuurProgres staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

9. Klachten

9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar PuurProgres. Kerkbuurt 239 3361 BH SLIEDRECHT.
9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.

Menu
Privacybeleid
Contact
MapsTell
Wat is de MapsTell methode?
Klik hier
Training MapsTell
Zet jij jezelf en je team op de kaart?
Klik Hier
Microsoft Teams Training
Gebruik je Teams maar ben je nooit getraind?
Klik Hier
Coaching
Ik help je graag op weg!
Klik hier
Even voorstellen
Ik ben Henriette Slagboom en stel me graag even voor
Klik Hier
Previous slide
Next slide

©PuurProgres 2023
Powered by Henriëtte Slagboom

Scroll naar boven